slider

Opšti uslovi

1. Ispitivanje tehničkih mogućnost (merenje)

Teliks Communications se obavezuje da će na zahtev KORISNIK-a u što kraćem roku i o svom trošku organizovati ispitivanje tehničkih mogućnosti povezivanja KORISNIK-a na mrežu Teliks Communications. Ispitivanje tehničkih mogućnosti podrazumeva merenje signala od lokacije kod KORISNIK-a do najbliže tačke povezivanja na mrežu Teliks Communications.

Ukoliko tehničko osoblje Teliks Communications-a utvrdi da je gubitak paketa veći od 5%, KORISNIK će biti obavešten i samo uz pismenu saglasnost KORISNIK-a Teliks Communications će pristati da KORISNIK-a poveže na mrežu Teliks Communications-a.

2. Montaža opreme

Teliks Communications je jedini ovlašćen da manipuliše opremom, montira je, servisira i vrši bilo koje druge radnje u vezi sa opremom. Ukoliko je oprema u vlasništvu Teliks Communications-a, svakim neovlašćenim kontaktom sa opremom, KORISNIK gubi pravo da bez dodatne nadoknade zatraži servisiranje ili zamenu. Ukoliko je oprema u vlasništvu korisnika Teliks Communications neće i ne može snositi odgovornost za gubitak garancije prilikom manipulacije opremom ukoliko je KORISNIK to zahtevao.

3. Korišćenje mreže

KORISNIK je dužan da mrežu koristi u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Ugovora o pružanju internet usluga.

4. Tehnička podrška

Teliks Communications se obavezuje da pruži adekvatnu tehničku podršku KORISNIK-u. Problemi koji spadaju pod nadležnost Teliks Communications-a su svi problemi koji se tiču računarske mreže Teliks Communications i infrastrukture koja je u direktnom vlasništvu Teliks Communications-a, ali ne i globalne mreže INTERNET kao ni same mreže kod KORISNIK-a. Svaki problem koji je prouzrokovan nepažnjom ili nestručnim delovanjem KORISNIK-a, bilo da je u pitanju virus, trojanac ili bilo koji drugi faktor, nije i neće biti odgovornost Teliks Communications-a niti će Teliks Communications pružati tehničku podršku ili savete bez dodatne nadoknade. Teliks Communications zadržava pravo da svaku uslugu koja ne spada u odgovornost Teliks Communications-a dodatno naplati KORISNIKU i KORISNIK je uvidom u ove uslove i potpisivanjem ugovora saglasan sa tim.

5. Intervencije kod KORISNIK-a

Teliks Communications zadržava svako pravo da na osnovu date situacije i procene KORISNIK-u naplati svaki izlazak na teren u skladu sa zvaničnim cenovnikom Teliks Communications-a.

6. Prioriteti

U zavisnosti od vrste odabranog paketa usluga, KORISNIK može imati manji ili veći prioritet kada je u pitanju tehnička podrška ili intervencije kod KORISNIK-a. Paketi usluga definisani su zvaničnim cenovnikom sa kojim je KORISNIK upoznat i KORISNIK u potpunosti prihvata činjenice koje proizilaze iz ovog dokumenta. Paketi sa najvećom cenom i garantovanim protokom imaju najveći prioritet kada su u pitanju tehnička podrška, intervecije na terenu kao i sam protok paketa kroz računarsku mrežu Teliks Communications.

7. Brzina protoka

Prilikom potpisivanja pristupnice, KORISNIK je dužan da se opredeli za određeni paket usluga. Paketi se razlikuju po brzini protoka. KORISNIK prihvata činjenicu da brzina protoka na paketu ne znači da će KORISNIK u svakom trenutku imati tu brzinu protoka, već da je to maksimalna brzina koja može varirati, sa tim u vezi KORISNIK neće i ne može smatrati Teliks Communications odgovornim ukoliko protok bude niži od označenog u bilo kom trenutku. Teliks Communications će se truditi da KORISNIK-u obezbedi što kvalitetniji protok, ali neće i ne može preuzeti odgovornost ukoliko ne bude tako.

8. Garancija

Garancija na opremu koju montira tehničko osoblje Teliks Communications-a je 24 (dvadesetčetiri) meseca osim ukoliko nije drugačije naznačeno o čemu će tehničko osoblje Teliks Communications-a obavestiti KORISNIK-a. Garancija na ispravljače i ostalu potrošnu robu je 7 dana. Svaki neovlašceni kontakt sa opremom znači automatski prekid garantnog perioda i Teliks Communications neće prihvatiti naknadne žalbe KORISNIK-a.

9. Prekid saradnje

Teliks Communications zadržava pravo da KORISNIK-u naplati sve troškove demontiranja opreme u slučaju prevremenog ili pravovremenog raskida ugovora i KORISNIK je upoznat i saglasan sa tim.

10. Raskid ugovor nakon isteka prvog ugovornog perioda

KORISNIK ima mogućnost da raskine ugovor nakon isteka prvog ugovornog perioda uz izmirenje svih proisteklih obaveza prema Teliks Communications-u.

11. Promena paketa

KORISNIK zadržava pravo da uz pismeni zahtev promeni odabrani paket usluga ukoliko izmena paketa podrazumeva paket sa većom cenom, pri čemu se i cena usluge povećava u skladu sa zvaničnim cenovnikom na dan promene paketa usluga. Ukoliko je promena paketa zahtevana u toku meseca za tekući mesec, KORISNIK je u obavezi da za tekući mesec doplati odgovarajuću razliku. Teliks Communications preuzima obavezu da odluči po zahtevu KORISNIKA i o odluci ga obavesti najkasnije u roku od 20. dana od dana prijema zahteva za promenu paketa. KORISNIK nema pravo na promenu paketa ukoliko je sa Teliks Communications-om potpisao ugovor po kome je od Teliks Communications-a dobio opremu na korišćenje (revers), rate ili je potpisao ugovor po kome mu je stara oprema zamenjena novom osim ukoliko novi paket koji KORISNIK želi ima višu ili jednaku cenu od najniže propisane cene u zvaničnom cenovniku po kome je moguće dobiti opremu na revers.